Integritetspolicy

GDPR

Vi på Revisionsbyrån i Kristianstad AB, 556974-8782, värnar om våra kunder och ser alltid till att den personliga informationen om våra kunder som vi samlar in, hanteras ansvarsfullt och med största möjliga hänsyn till den personliga integriteten.

Denna policy innehåller information om hur vi behandlar och skyddar personlig information, som inhämtas och behandlas hos oss.

I vårt uppdrag kan vi komma att överföra information till tredje part, företrädesvis Skatteverket. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att informationen hanteras säkert med beaktande av vad som är lämpligt i förhållande till uppgifternas karaktär, omfattning och känslighet. Dessvärre kan ingen dataöverföring via internet eller nätverk garantera oinskränkt säkerhet.

Våra kunder har rättighet att få reda på vilken information vi samlar in och hur vi hanterar den. Vi sparar den här informationen endast så länge som det är nödvändigt för att uppfylla våra åtaganden gentemot kunden och så länge som krävs enligt lagstadgade krav.

För att vi ska kunna utföra våra tjänster, behöver vi samla in viss personlig information. I vissa sammanhang är vi tvungna att samla in t e x personnummer och kontaktinformation. Informationsinsamlingen kan gälla underlag för att uppfylla bokförings- eller deklarationsskyldighet. Vi har också myndighetskrav på oss att dokumentera åtgärder vid antaganden av kund,  kundkännedom vid utvärdering av uppdrag och åtgärder mot penningtvätt och det kan innebära att vi samlar in personuppgifter, som lagras. Kunden ansvarar i första hand själv för att de lämnade uppgifterna är korrekta och hålls aktuella.

Då vi ska behandla personuppgifter måste vi ha en giltig grund för behandlingen. Vår grund är att det finns ett berättigat intresse, att fullgöra ett avtal eller att det finns en rättslig förpliktelse. Personuppgifterna lagras i syfte att fullgöra rättsliga eller avtalsmässiga förpliktelser.

Genom att använda våra tjänster och ingå uppdragsavtal med oss, accepteras att vi samlar in, behandlar och lagrar vissa personuppgifter. Som utgångspunkt efterfrågar vi inga känsliga personuppgifter såsom hälsoinformation, etniskt ursprung eller annan sådan privat information.

Det finns tystnadspliktskrav för alla som arbetar hos oss rörande information som finns tillgänglig om våra kunder

En kund har alltid rätt att få upplysning om vilka personuppgifter, som finns lagrade och har rätt att få eventuella felaktiga uppgifter korrigerade. Man har också rätt att få sina personuppgifter raderade i de fall informationen inte längre är nödvändig och då det inte finns några legala lagringskrav. Det finns lagringskrav i bokförings-, skatte- och penningtvättslagstiftning.

Det går alltid bra att kontakta oss vid frågor om personuppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på info@revbyran.com.

Oktober 2018

Kontakta oss

Vi håller till i centrala Kristianstad bakom järnvägsstationen på Kvarnenområdet. Det finns bra med parkeringsplatser runt vårt kontor.

Revisionsbyrån Kristianstad

Barbackagatan 2B
291 32 Kristianstad